Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
 
 § 1
INFO-serwis zwana dalej Operatorem organizuje akcję promocyjną, zwaną dalej PROMOCJĄ.
Promocja trwa od 01 marca 2010 do 30 kwietnia 2010 i dotyczy użytkowników będących w zasięgu sieci Sobieszow.pl.
 
§ 2
Promocja jest skierowana do:
1.        Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania złożą zamówienie i zawrą umowę na czas określony 12 miesięcy o świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach promocji „Wiosna 210” w opcj: 1,25Mb/s,1,5Mb/s, 2Mb/s, 4Mb/s, 6Mb/s,8Mb/s     
2.        Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania złożą zamówienie i zawrą umowę na czas określony 24 miesięcy o świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach promocji „Wiosna 2010” w opcji 0,75Mb/s
 
§ 3
 
Ustala się następującą wysokość opłat abonamentowych:
  1. Pakiet 0,75Mb/s   39zł
  2. Pakiet 1,25Mb/s   50zł
  3. Pakiet 1,5Mb/s     55zł
  4. Pakiet 2Mb/s        65zł
  5. Pakiet 4Mb/s        75zł
  6. Pakiet 6Mb/s        85zł
  7. Pakiet 8Mb/s        95zł  
§ 4
1. Ustala się promocyjne opłaty abonamentowe za usługę dostępu do publicznej sieci Internet określone w § 3 przez okres trwania umowy.
2. Po zakończeniu trwania umowy opłaty abonamentowe zostają ustalone na podstawie cennika usług obowiązującego w momencie podpisania umowy.
3. Abonent korzystający z Promocji ma prawo w tym samym czasie korzystać z innych promocji i ofert okresowych, z wyłączeniem promocji i ofert dotyczących usług objętych niniejszą promocją, o ile ich regulaminy nie będą stanowiły inaczej.
  
§ 5
Zainteresowany Klient może skorzystać z Promocji, jeżeli istnieją techniczne możliwości do świadczenia usługi w wybranej przez Klienta opcji.
 
§ 6
Promocja nie dotyczy:
1. Abonentów, z którymi OPERATOR rozwiązał uprzednio umowę o świadczenie usług, z przyczyn leżących po stronie ABONENTA, w tym z powodu nieuregulowania należności związanych ze świadczonymi przez OPERATORA usługami telekomunikacyjnymi oraz członków ich rodzin zamieszkujących pod wspólnym adresem.
 
§ 7
Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez OPERATORA, który jest do wglądu w Biurze Obsługi Klienta, umowa oraz Specyfikacja usługi.
Komentarze [ 0 ]
dodaj komentarz »