Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
 
I. Uwagi ogólne
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z bezpłatnej usługi poczty elektronicznej w domenach sobieszow.pl, sobieszow.net (zwanej dalej usługą poczty elektronicznej).
 2. Usługa poczty elektronicznej jest świadczona przez INFO-SERWIS Jacek Jarosz z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Chałubińskiego 12.
 3. Warunkiem korzystania z usługi poczty elektronicznej jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.
II. Poczta elektroniczna w domenach sobieszow.pl, sobieszow.net
 1. Usługa poczty elektronicznej świadczona jest nieodpłatnie dla użytkowników sieci Sobieszow.pl.
 2. Pojemność każdego konta wynosi 100 MB.
 3. Ilość kont poczty elektronicznej dla jednego użytkownika nie jest ograniczona.
 4. Poszczególna wiadomość przesyłana z konta założonego w domenach, o których mowa w punkcie I.1, nie może przekraczać 20 MB. Poszczególna wiadomość przesyłana na konto założone w domenach, o których mowa w punkcie I.1, nie może przekraczać 100 MB.
 5. Aby korzystać z bezpłatnej usługi poczty elektronicznej, konieczne jest założenie konta poczty elektronicznej. Konto poczty elektronicznej jest aktywne niezwłocznie po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, zgodnie z zasadami w tym formularzu opisanymi, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
 6. Zarówno podanie danych niezbędnych dla założenia konta poczty elektronicznej jak i korzystanie z usługi poczty elektronicznej są dobrowolne.
 7. Użytkownik poczty elektronicznej, wypełniając formularz zgłoszeniowy, zobowiązany jest do podania danych zgodnie z rzeczywistością. Użytkownik ma prawo wglądu do podanych w formularzu zgłoszeniowym danych, jak też prawo do żądania ich poprawienia lub usunięcia. Z powyższych praw użytkownik może skorzystać poprzez wysłanie stosownego pisemnego żądania na adres: INFO-SERWIS, ul. Chałubińskiego 12, 58-570 Jelenia Góra, podając obowiązkowo swój adres poczty elektronicznej w domenach, o których mowa w punkcie I.1, oraz hasło.
 8. Przed usunięciem bądź zmodyfikowaniem danych użytkownika poczty elektronicznej, INFO-SERWIS zastrzega sobie wystąpienie do użytkownika żądającego modyfikacji lub usunięcia danych z zapytaniem lub zapytaniami mającymi na celu identyfikację użytkownika.
 9. Żądanie użytkownika całkowitego usunięcia jego danych jest równoznaczne z usunięciem danego konta poczty elektronicznej, wraz z całą jego zawartością, na co użytkownik wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin.
 10. Użytkownik wypełniając formularz zgłoszeniowy i zakładając konto poczty elektronicznej wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji INFO-SERWIS lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem INFO-SERWIS) oraz informacji dotyczących produktów lub usług INFO-SERWIS jak i innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem INFO-SERWIS). Zgoda ta dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej użytkownika korzystającego z usługi poczty elektronicznej, w tym także w formie załącznika do poczty elektronicznej. Cofniecie tej zgody jest równoznaczne z żądaniem usunięcia konta poczty elektronicznej wraz z całą jego zawartością.
 11. Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są przetwarzane przez INFO-SERWIS, przy czym przetwarzanie może być powierzone innemu podmiotowi przy spełnieniu wymogów ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 12. Każdy użytkownik korzystający z usługi poczty elektronicznej jest zobowiązany do korzystania z tej usługi w sposób zgodny w niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i szeroko pojętymi zasadami "netykiety." W szczególności zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu):

 1. rozsyłanie spamu (w tym "niechcianej" poczty, "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody INFO-SERWIS, reklamy niezamówionej w INFO-SERWIS), rozsyłanie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe,
 2. podszywanie się pod inne osoby,
 3. naruszanie tajemnicy korespondencji,
 4. naruszanie w jakikolwiek inny sposób dóbr osobistych osób trzecich,
 5. przenoszenie prawa do korzystania z konta poczty elektronicznej na inną osobę bez zgody INFO-SERWIS,
 6. inne zachowanie użytkownika, które zostaną uznane przez INFO-SERWIS za zachowania niepożądane, w tym w szczególności zachowania polegające na istotnym obciążaniu serwerów lub łączy INFO-SERWIS

 Naruszenie przez użytkownika któregokolwiek z postanowień punktu 12 "a"-"f" stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania danego konta pocztowego, a także do podjęcia przez INFO-SERWIS dalej idących, przewidzianych prawem kroków.

 1.  INFO-SERWIS oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by usługa poczty elektronicznej świadczona była na najwyższym poziomie, przy czym:
  1. nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi poczty elektronicznej z przyczyn od INFO-SERWIS niezależnych,
  2. zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia z usługi poczty elektronicznej w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących usługę poczty elektronicznej oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, przy czym o zaistnieniu takiej konieczności decyduje wyłącznie INFO-SERWIS,
  3. zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia lub przerwania świadczenia usługi poczty elektronicznej w innych przypadkach niż określone w poprzedzających punktach "13a" i "13b" powyżej,
  4. zastrzega sobie prawo usunięcia wszystkich treści znajdujących się na danym koncie poczty elektronicznej, a także na wszystkich kontach obsługiwanych przez INFO-SERWIS,
  5. zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usługi poczty elektronicznej bez podania przyczyny.
  6. INFO-SERWIS nie wykonuje kopii zapasowej korespondencji użytkowników.
W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie świadczenia usługi poczty elektronicznej będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, INFO-SERWIS powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając informację na adres poczty elektronicznej użytkownika. Postanowienia zdania poprzedzającego nie dają użytkownikom podstaw do jakichkolwiek roszczeń.
W przypadkach, o których mowa w punktach "13d" i "13e" powyżej, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, INFO-SERWIS powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając informację na adres poczty elektronicznej użytkownika.
Postanowienia, o których mowa w punktach 13a-13e mogą zostać zastosowane przez INFO-SERWIS przy uwzględnieniu i poszanowaniu uprawnień oraz obowiązków INFO-SERWIS i użytkownika wynikających z umów i zamówień dotyczących usług (innych niż objętych Regulaminem) świadczonych lub udostępnianych przez INFO-SERWIS z wykorzystaniem loginu i hasła użytkownika.
Postanowienia umów lub zamówień dotyczących usług (innych niż objętych Regulaminem) świadczonych lub udostępnianych przez INFO-SERWIS z wykorzystaniem loginu i hasła użytkownika regulujące prawa i obowiązki stron w sposób odmienny niż Regulamin mają pierwszeństwo przed Regulaminem.
 1. INFO-SERWIS oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy usługi poczty elektronicznej nie otrzymywali spamu bądź innych listów poczty elektronicznej wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać na adres abuse@is24.pl.
 2. INFO-SERWIS oświadcza, iż stosowane przy ochronie poczty elektronicznej środki techniczne nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie INFO-SERWIS oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia kont poczty elektronicznej użytkowników, ich zawartości oraz przesyłanej korespondencji przed niepowołanymi osobami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać na adres abuse@is24.pl. INFO-SERWIS zaleca korzystanie z oprogramowania służącego do ochrony poczty elektronicznej.
 3. Informacje konieczne dla użytkownika dla prawidłowego korzystania z usługi poczty elektronicznej są dostępne na stronie http://www.sobieszow.pl/.
 4. Informacje opisujące funkcjonalność usługi poczty elektronicznej dostępne są na stronie http://www.sobeszow.pl/. INFO-SERWIS zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności usługi poczty elektronicznej bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
 5. INFO-SERWIS zastrzega sobie prawo usunięcia danych użytkownika podanych w formularzu zgłoszeniowym jak też prawo usunięcia konta poczty elektronicznej użytkownika w przypadku, gdy w okresie 60 następujących po sobie dni nie nastąpiło przynajmniej jedno logowanie na to konto poczty elektronicznej lub logowanie związane z korzystaniem z innych usług świadczonych przez INFO-SERWIS, które wymagają podania stosowanego przez użytkownika przy korzystaniu z konta poczty elektronicznej loginu i hasła.
 6. Odpowiedzialność INFO-SERWIS z jakiegokolwiek tytułu w związku ze świadczoną usługą poczty elektronicznej, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona do przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej INFO-SERWIS. W szczególności INFO-SERWIS nie odpowiada:
  1. z tytułu utraconych korzyści użytkownika,
  2. za sposób korzystania przez użytkowników z usługi poczty elektronicznej,
  3. za treść wysyłaną i otrzymywaną przez użytkowników,
  4. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika,
  5. za treści pobrane przez użytkownika z Internetu.
 7. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące usługi poczty elektronicznej należy zgłaszać na adres biuro@sobieszow.pl.
 8. Użytkownik zakładając konto poczty elektronicznej i korzystając z usługi poczty elektronicznej zobowiązany jest do zachowania hasła w tajemnicy. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Hasło powinno zawierać od 5 do 15 znaków, przy czym znakami mogą być wyłącznie małe litery i cyfry. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie usługi odpłatnie świadczone lub udostępnione przez INFO-SERWIS z wykorzystaniem loginu i hasła użytkownika. Użytkownik może zmienić hasło niezbędne dla korzystania z usługi poczty elektronicznej poprzez złożenie dyspozycji zmiany hasła po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto.
 9. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o usunięciu danych użytkownika skutkującym usunięciem konta poczty elektronicznej lub o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych użytkownika zawartych w formularzu zgłoszeniowym, użytkownik jest uprawniony do żądania usunięcia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych użytkownika pod warunkiem rozwiązania wszelkich stosunków prawnych, w oparciu, o które INFO-SERWIS świadczy lub udostępnia usługi wymagające podania stosowanego przez użytkownika przy korzystaniu z konta poczty elektronicznej loginu i hasła.
III. Wejście w życie
 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie http://www.sobieszow.pl.
 2. INFO-SERWIS zastrzega sobie zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna na niniejszej stronie http://www.sobieszow.pl. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na niniejszej stronie http://www.sobieszow.pl.
Komentarze [ 0 ]
dodaj komentarz »